Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Portal miłośników historii Pomorza Zachodniego

Sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie

Na początku listopada archeolodzy, pod kierownictwem dr. Andrzeja Janowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie, przeprowadzili sondażowe badania archeologiczne na grodzisku w Bielikowie. Prace te realizowane były w ramach programu badawczego „Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (od słowiańskich plemion do przełomu XII/XIII w.)” finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa…

Continue Reading

Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bielikowie

Autorzy: Jacek Kuczkowski, Andrzej Kuczkowski Impulsem do zainteresowania się tym obiektem była wycieczka terenowa w okolice Bielikowa z członkami Stowarzyszenia Historycznego „Pamięć i Tożsamość” w Brojcach. Dziękuję Panu dr. Andrzejowi Janowskiemu z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie za udostępnienie materiałów oraz pomoc merytoryczną. ### W gminie Brojce znajdują się dwa średniowieczne grodziska (Starnin[1]…

Continue Reading

Grodzisko Starnin

Autor: Edmund Kaźmierski Na początku potrzebne jest wyjaśnienie, że w wielu źródłach historycznych grodzisko to jest określane w różny sposób. Ze względu na położenie można spotkać się z określeniem zamek Kiełpin (Kölpin) lub Nowy Kiełpin – szczególnie w źródłach z lat  wcześniejszych. Później określano to miejsce jako grodzisko Starnin. Obecnie, archeolodzy określają je również, jako grodzisko…

Continue Reading